Všeobecné smluvní podmínky
webu sportfanatics.cz, platné od 25.5.2018

 

1. Úvodní ustanovení

Bc. Milan Řeřicha jakožto podnikající fyzická osoba (dále jen "poskytovatel"), IČ 73515299, zprostředkovává nákupy zboží z USA (dále jen "služby") zákazníkům (dále jen "objednavatel") prostřednictvím, mimo jiné, webových stránek sportfanatics.cz, které jsou jeho výhradním vlastnictvím.

Poskytovatel podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem města Písku, IČ: 73515299, místo podnikání Písek, Na Houpačkách 1092, 397 01. Podnikatelská činnost poskytovatele podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekce a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

2. Druhy smluvního vztahu

a. Poskytovatel umožňuje na základě Zprostředkovatelské smlouvy dle §774-777 Občanského Zákoníku objednavatelům uzavřít smlouvu o dodání služeb poskytovaných třetími osobami prostřednictvím webových stránek. Poskytovatel zprostředkovává pod svým jménem nebo jménem třetí strany nákupy z obchodní sítě v USA a to včetně aukcí. K uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi objednavatelem a dodavatelem služeb dojde tak, že si objednavatel dané zboží vybere na webových stránkách poskytovatele a provede objednávku. Cena zboží na stránkách poskytovatele zahrnuje cenu pořízení zboží v obchodě v USA, jeho dopravu v rámci USA, dopravu do ČR na adresu poskytovatele, případné clo, DPH a odměnu poskytovateli. Cena v objednávce je tedy konečná a nejsou k ní připočítávány žádné další poplatky za zprostředkování.

b. Pokud objednavatel objedná na stránkách poskytovatele zboží označené jako skladem, místo Zprostředkovatelské smlouvy uzavírá na dodání tohoto konkrétního zboží s poskytovatelem smlouvu kupní. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“. Je-li objednavatelem spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku. Je–li objednavatelem osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce poskytovatele na serveru sportfanatics.cz (dále jen „server“) ze strany objednavatele a potvrzením obdržení objednávky ze strany poskytovatele.

c. Kupní smlouvou se poskytovatel zavazuje obstarat a odevzdat objednavateli zboží specifikované v objednávce a objednavatel se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně poskytovateli kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP. Bylo–li objednavateli zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je objednavatel oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo objednavatele odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů nelze uplatnit při osobním odběru zboží a u zboží vyrobeného na zakázku (například dres s vlastním nápisem a číslem). Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele.

d. Objednavatel je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit poskytovateli převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží poskytovateli. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je objednavatel povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů. Objednavatel, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží čisté a nepoškozené, nejlépe v originálním obalu, bez známek nadměrného užívání po dobu od převzetí zboží objednavateli do vrácení zboží poskytovateli, a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

e. Odstoupil-li objednavatel platně od smlouvy, je poskytovatel povinen vrátit objednavateli zaplacenou kupní cenu zboží. Kupní cena v plné výši nemusí být vrácena v případech, kdy objednavatel zboží zjevně užíval výrazně nad míru, která v daném případě postačuje k zjištění, zda mu dané zboží vyhovuje. Poskytovatel vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží objednavatelem dobropis a tento zašle objednavateli k podpisu. Poskytovatel vrátí objednavateli kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet objednavatele nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou objednavatelem v objednávce nebo osobně v provozovně poskytovatele, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného objednavatelem. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky objednavatelem nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany objednavatele a objednavatel zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet poskytovatele, je poskytovatel povinen do 7 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit objednavateli zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet objednavatele.

 

3. Další ustanovení

a. Veškeré zboží nabízené poskytovatelem je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží. U každého druhu zboží poskytovatel uvádí, zda se nachází na skladě u poskytovatele či nikoli.

b. Je–li u zboží uvedena sleva, platí cena včetně slevy. Sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.

c. Zboží je objednavateli zasíláno prostřednictvím dopravce. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru. Po telefonické domluvě s poskytovatelem je objednavatel oprávněn zboží převzít osobně v provozovně poskytovatele. V případě dodávky zboží, jehož hmotnost dosahuje 30 kg a více, je objednavatel vždy povinen převzít zboží v provozovně poskytovatele, nebo po domluvě bude zasláno za smluvní cenu přepravcem na adresu objednavatele.

d. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového objednavatele, objednávka zboží ani další úkony objednavatele prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.

e. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné slevy je platná po celou dobu zveřejnění. Pokud již není zboží v zahraničí dostupné a nelze tedy objednávku vyřídit, poskytovatel o této skutečnosti objednavatele informuje v co nejkratším termínu.

f. Poskytovatel si vyhrazuje právo následně reklamovat škodnou událost u přepravce zboží a požadovat k tomu spravedlivou součinnost objednavatele. Takto vymožená částka je příjmem poskytovatele.

g. Poskytovatel po doručení objednávky zašle objednavateli elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Zprostředkovatelská nebo kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy poskytovatel přijme objednávku objednavatele.

h. Objednavatel je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu poskytovatele uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je poskytovateli doručeno do 2 kalendářních dnů od doručení objednávky. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

i. Pokud poskytovatel neobstará zboží a neodevzdá je objednavateli do tří měsíců od uzavření zprostředkovatelské nebo kupní smlouvy, platnost objednávky objednavatele bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. Toto ustanovení se nevztahuje na situaci, kdy objednavatel odmítá zboží převzít.

j. Objednavatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednavatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Objednavatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

k. Poskytovatel není ve vztahu ke objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

l. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

4. Dodávka zboží a přechod vlastnického práva

a. Poskytovatel je povinen dodat objednavateli zboží tak, že je:

 - zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou objednavatelem v objednávce nebo
 - předá objednavateli v provozovně poskytovatele.

b. Poskytovatel předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději druhý následující pracovní den po doručení objednávky. Nemá-li poskytovatel zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději následující pracovní den od jeho převzetí od dodavatele. Přebírá-li objednavatel zboží v provozovně poskytovatele, je poskytovatel povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Zasílá-li poskytovatel objednavateli zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen objednavateli telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

c. Objednavatel je povinen objednané zboží převzít.

d. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který objednavatele na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat objednavateli. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může objednavatel zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může objednavatel dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Objednavatel je povinen nahradit poskytovateli náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

e. V případě, že objednavatel zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost poskytovatele odevzdat objednavateli zboží zaniká a poskytovatel jím může disponovat dle svého uvážení. Objednavatel se v takovém případě zavazuje nahradit poskytovateli smluvenou částku za pořízení a dovoz zboží včetně poštovného v plné výši. Objednavatel se také zavazuje zaplatit poskytovateli všechny prostředky prokazatelně vynaložené na vymáhání smluvené částky, například poštovné, náklady na právní zastoupení a náklady na vymožení dlužné částky.

f. Nepřevezme-li objednavatel zboží v provozovně poskytovatele ve stanovené době a nesjedná-li si s poskytovatelem náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že objednavatel odmítl převzít zboží a povinnost poskytovatele odevzdat objednavateli zboží zaniká. Poskytovatel pak tímto zbožím může disponovat dle svého uvážení. Objednavatel se v takovém případě zavazuje nahradit poskytovateli smluvenou částku za pořízení a dovoz zboží včetně poštovného v plné výši. Objednavatel se také zavazuje zaplatit poskytovateli všechny prostředky prokazatelně vynaložené na vymáhání smluvené částky, například poštovné, náklady na právní zastoupení a náklady na vymožení dlužné částky.

g. Objednavatel je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné poskytovateli

a) při převzetí zboží v provozovně poskytovatele
b) bezhotovostním platebním stykem
c) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
d) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.

h. Objednavatel je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je objednavatel povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Přebírá-li objednavatel zboží v provozovně poskytovatele, poštovné ani přepravné neplatí.

i. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na objednavatele převzetím zboží.

j. Objednavatel je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit poskytovateli. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury. V oznámení je objednavatel povinen specifikovat vady. Přebírá-li objednavatel zboží v provozně poskytovatele a připouští- li to povaha zboží, má objednavatel právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.

k. Objednavatel souhlasí s tím, že veškeré nesplacené pohledávky mohou být vymáhány právní cestou nebo prostřednictvím inkasní agentury, včetně všech nákladů spojených s vymáháním nesplacených pohledávek. Objednavatel prohlašuje, že si je vědom, že pohledávky po splatnosti budou zatíženy úrokem z prodlení a poplatkem z prodlení podle §517 Občanského zákoníku, případně §369 Obchodního zákoníku.
 

 

5. Záruka a reklamace

Ustanovení použitelná v případě zprostředkovatelské smlouvy:

a. Záruku na zboží uplatňuje objednavatel u prodejce zboží na základě jím poskytovaných záručních podmínek. Obvyklá záruka v USA je pouze 1 rok na nové zboží.

b. Objednavatel bere na vědomí, že náklady na případnou reklamaci, včetně nákladů na doručení reklamovaného zboží k prodejci, hradí vždy v plné výši a dle ceníku. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost při provádění reklamace.

Ustanovení použitelná v případě kupní smlouvy:

a. V případě uzavření kupní smlouvy odpovídá poskytovatel za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Je-li zboží poskytov za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. Na zboží použité se záruka neposkytuje a poskytovatel odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží objednavatelem. Poskytovatel však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí objednavatelem.

b. Záruční doba na zboží objednané na základě kupní smlouvy činí minimálně 24 měsíců, nestanoví-li poskytovatel delší záruční dobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží objednavatelem. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listě, který nahrazuje původní záruční list.

Záruka se nevztahuje na

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce, či zapojením do sítě neodpovídající příslušné české technické normě.

c. Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má objednavatel právo na

 • bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),
 • výměnu zboží nebo jeho součásti a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,
 • přiměřenou slevu


d. V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má objednavatel právo na

 • výměnu věci nebo
 • odstoupení od kupní smlouvy.

e. Objednavatel je oprávněn vadu zboží reklamovat

 • písemně zasláním na adresu provozovny poskytovatele
 • osobně v provozně poskytovatele nebo v autorizovaném servisu výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy.

f. Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je objednavatel oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby. Vadu použitého zboží, za které poskytovatel odpovídá, je objednavatel oprávněn reklamovat do 6 měsíců od převzetí zboží.

g. Objednavatel je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené poskytovatelem či autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je objednavatel povinen předložit v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.

h. Objednavatel je povinen prokázat koupi zboží fakturou. Objednavatel je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje.

i. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. Je-li reklamace důvodná, poskytovatel ve lhůtě vyzve objednavatele, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle objednavateli na jeho náklady poštou na adresu určenou objednavatelem.

j. Pokud poskytovatel nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to objednavateli ve lhůtě uvedené v odstavci i. Spolu s oznámením o neuznání reklamace poskytovatel nebo autorizovaný servis výrobce objednavateli sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

k. Objednavatel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit poskytovateli nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit poskytovateli nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží objednavateli nese objednavatel.

l. Objednavatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednavatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká poskytovateli vůči objednavateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednavatele na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednavatele na vrácení kupní ceny.

m. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

6. Ochrana osobních údajů

a, Ochrana osobních údajů objednavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, obchodní název, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatele.

d. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

e. Zpracováním osobních údajů objednavatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednavatele předávány třetím osobám.

f. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

g. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednavatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.

h. V případě, že by se objednavatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednavatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má objednavatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednavatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

i. Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

j. Objednavatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednavatele.

k. Objednavatel souhlasí s pravidly pro zpracování osobních údajů tak, jak jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů.

 

7. Závěrečná ustanovení

a. Smluvní strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

c. Kupní a zprostředkovatelská smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

d. Odesláním objednávky objednavatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Objednavatel je okamžikem odesláním objednávky těmito Všeobecnými obchodními podmínkami vázán.

e. Kontaktní údaje poskytovatele: Bc. Milan Řeřicha, Na Houpačkách 1092, 39701 Písek, info@sportfanatics.cz, telefon +420775220191.


V Písku dne 25.5.2018


Předchozí smluvní podmínky, platné od 4.4.2012

 Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Výrobci

O nás
Sledování objednávek
Obchodní podmínky


Pozor! Z každého 1000 fanoušků vylosujeme jednoho, který od nás dostane 1.000 Kč na nákup u nás! Staňte se fanouškem i vy a pozvěte všechny své přátele! Čím více fanoušků, tím více výherců!